LEGIO VI FERRATA

Sixieme légion ferrata

AOSTE

Juin 2015